CSR

CHÍNH SÁCH QUYỀN CON NGƯỜI

Công ty tôn trọng các quyền cơ bản của con người được quy định bởi "Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người" và "Hiến pháp Nhật Bản" và không phân biệt đối xử trong bất kỳ vấn đề cơ bản nào như chủng tộc, giới tính, quốc tịch, tín ngưỡng, địa vị xã hội, hoặc lý do thể chất, nhưng xem xét tính cách và cá nhân của nhân viên. Trong các hoạt động ở nước ngoài của chúng tôi, chúng tôi tuân thủ các điều ước quốc tế cấm lao động cưỡng bức và lao động trẻ em và tuân thủ tất cả luật pháp địa phương, trong khi cố gắng tìm hiểu văn hóa và phong tục. Bằng cách tích cực tham gia vào các hoạt động để nâng cao nhận thức về quyền con người và giáo dục liên quan, chúng tôi nuôi dưỡng tinh thần tôn trọng lẫn nhau giữa mọi người.